LY SỨ TRẮNG BẦU QUAI TRÒN

68.000 VND

Bảng Giá Theo Số Lượng

Số lượng Giá
20 -100 57.800 VND
101 -500 44.200 VND
501 -2000 37.400 VND
2001 -5000 30.600 VND
5000 + 27.200 VND